Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HANÁK CENTRUM s.r.o., IČ: 286 27 016, se sídlem Heršpická 1009/11c, PSČ: 639 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85924, sjednané podle § 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HANÁK CENTRUM s.r.o., IČ: 286 27 016, se sídlem Heršpická 1009/11c, PSČ: 639 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85924 (dále jen "dodavatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese hanakcentrum.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují zákonem č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách eshop.hanak-centrum.cz stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky (uzavřením kupní smlouvy) upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě hanakcentrum.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu, dále jsou odeslány kupujícímu v PDF souboru elektronickou poštou při potvrzení objednávky, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Informace uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou považovány za informace sdělené kupujícímu před uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením § 1811 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek.

2.6. Kupující může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Na webových stránkách je dodavatelem nabízeno zboží k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webových stránkách.

3.2. Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

3.4. Po odeslání objednávky dodavatel informuje kupujícího o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky). Zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Platební podmínky a cena zboží

4.1. Informace o cenách uváděné dodavatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit dodavateli následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

4.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

4.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad – fakturu zašle dodavatel kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce.

5. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

5.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, zboží skladem obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Pokud zboží skladem není, ve výjimečných případech, může být dodací lhůta delší.

5.2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Přepravce dodá zásilku v součinnosti s kupujícím za první uzamykatelné dveře.

5.3. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění a stěhování do bytu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Záruční list je vždy nepotvrzený (vzhledem k možnosti kupujícího odstoupit od smlouvy), potvrzení provedeme obratem po zaslání na adresu dodavatele spolu s kopií faktury nebo osobně v provozovně. Pokud výrobce k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad - faktura.

5.4. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na webových stránkách.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

5.6. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

5.7. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.8. Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží a to při osobním odběru zboží na svých provozovnách a to v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena prostřednictvím bankovního převodu. )

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující má jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku).

6.2. Dodavatel umožňuje odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy uveřejněný na webových stránkách. Dodavatel pak následně potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

6.3. Dodavatel umožňuje kupujícímu odstoupit i korespondenčně. Pro tyto účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí být dodavateli doručeno písemné odstoupení od této smlouvy a to na adresu: HANÁK CENTRUM s.r.o., IČ: 286 27 016, se sídlem Heršpická 1009/11c, PSČ: 639 00.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy, se smlouva od počátku ruší. V takovém případě je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zboží zpět na adresu: HANÁK CENTRUM s.r.o., IČ: 286 27 016, se sídlem Heršpická 1009/11c, PSČ: 639 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám je zboží odesláno zpět v poslední den lhůty. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží dodavateli.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený dodavatelem), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který využil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud nebylo kupujícím určeno jinak. Platba bude vrácena až po obdržení vráceného zboží.

6.6. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Vrácené zboží prodávající pečlivě zabalí, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Nemůže-li být zboží pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, je možné využít některou z přepravních služeb. Maximální náklady by neměly přesáhnout 500 Kč.

6.7. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsoben, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut dárek je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

6.8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle ustanovení § 1837 odstavce 5 občanského zákoníku od smluv:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

- na dodávku zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen.

6.9. V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, neřídí se právo na odstoupení ustanovením § 1837 občanského zákoníku a tudíž právo na odstoupení dle odst. 6.1. až 6.7. v takovém případě nevzniká.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění

7.1. Jakost při převzetí

7.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

7.1.2. Kupující může u dodavatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

7.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

7.1.5. Dodavatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.1.6. U věcí prodávaných za nižší cenu dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

6.2. Zákonná práva z vad

6.2.1. Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Případě prodloužené záruky se tato doba prodlužuje o 12,24 nebo 36 měsíců. Více zde: prodloužená záruka

6.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- bezplatné odstranění vady opravou

- přiměřenou slevu z kupní ceny

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

6.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.2.6. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7. Vyřízení reklamace

7.2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Jednoduchý postup jak uplatnit reklamaci najdete v reklamačním řádu.

7.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.4. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.5. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.6. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.7. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

7.9. Dodavatel bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem.

7.10. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.11. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ode dne 25. května 2018 Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR).

8.2. Dodavatel neshromažďuje žádná osobní data o fyzických osobách, která by mohla identifikovat specifickou fyzickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dodavateli dobrovolně. Takováto data fyzické osoby mohou být získána v případě, kdy se fyzická osoba dobrovolně zaregistruje u dodavatele za účelem využívání služeb webových stránek. V případě, že se fyzická osoba – návštěvník webových stránek dodavatele účastní průzkumů, hlasování atd., je za tímto účelem prostřednictvím webových stránek dodavatele tato fyzická osoba požádána o souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tyto účely, a to za takto stanoveným účelem, přičemž neudělení takového souhlasu nevylučuje fyzickou osobu z účasti na hlasování, či průzkumu. Za účelem plnění smluvních povinností budou tedy zpracovány identifikační údaje kupujícího, uvedené ve smlouvě nebo při registraci, případně kontaktní údaje, včetně emailové adresy kupujícího, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (identifikace zboží, způsob úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada zboží provedena). Tento rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn zpracovávat rovněž za účelem ochrany svých práv v případě vzniknuvšího sporu (v takovém případě je zákonným důvodem zpracování osobních údajů kupujícího oprávněný zájem správce osobních údajů). Jakékoliv osobní údaje identifikující konkrétní fyzickou osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

8.3. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze ze strany dodavatele kontrolovat a dodavatel za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

8.4. Pro zpracování osobních údajů a za účelem poskytnutí služby „Ověřeno zákazníky“, dodavatel využívá služeb dalšího subjektu, zpracovatele, kterým je společnost Heuréka Shopping s.r.o., IČ: 023 87 727, sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 650/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218977.

9. Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.5.2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené objednávky nemá vliv, pro ně platí znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy).